Tăng vốn đầu tư phát triển chợ nông thôn(25/12/2009)

Đó là một trong những điểm mới về phát triển và quản lý chợ được quy định trong Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003.

Tìm theo ngày :