Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị (Phần 1. Tầu điện ngầm; Phần 2. Ga ra ô tô)(20/08/2009)

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 28/2009/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị mang mã số QCVN 08:2009/BXD gồm 2 phần:

Tìm theo ngày :